Huishoudelijk en sportief reglement

1. Algemeenheden

Ieder lid (actief of passief), ook lesgevers en bestuursleden worden geacht het huishoudelijk reglement te kennen en dit te respecteren

Het seizoen start voor de recreatieve groepen op maandag 2 september 2019, het seizoen eindigt voor iedereen op vrijdag 26 juni 2020.

2. Het bestuur

Bestuursleden nemen zoveel als mogelijk deel aan de vergaderingen, bij belet verontschuldigen ze zich via telefoon of per mail, aan de voorzitter of de secretaris.

Ieder bestuurslid, aangesteld voor een functie, draagt de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de daden die zijn/haar functie aangaan.

Het bestuur wordt samengesteld uit minimum 3 personen:

 • Voorzitter: Kathleen Devolder
 • Secretaris: Joke Dercon
 • Kwaliteitscoördinator – Q4Gym: Kathleen Devolder
 • Bestuurslid: Pam Van Gasse
 • Bestuurslid: Steven Schelkens
 • Penningmeester: Dirk Houben
 • Coördinator ropeskipping: Joke Dercon
 • Ledenbeheer: Joke Dercon
 • Activiteiten: Martine Ooms
 • Technisch coördinator: Anja Stroeckx / Martine Ooms Kleding: Hilde Janssens
 • Website: Tim Van Dyck
 • Communicatie: Celestien Gils
 • Vriendenkring: Pascal Horemans

Aan de voormelde functies worden de volgende taakomschrijvingen gegeven:

 • voorzitter:
  • stelt de dagorde van de vergaderingen op
  • zit de algemene vergadering, de raad van bestuur en werkvergaderingen voor.
  • zal de reglementen doen naleven
  • heeft te allen tijde inzicht in het kasboek, heeft volmacht op de rekening van de club
  • ledenadministratie gymfederatie Vlaanderen
  • gemeentelijke subsidies, impulssubsidies, subsidies GymFed
  • bijhouden en aanmoedigen van opleidingen en bijscholingen
  • Bestuurslid sportraad
 • secretaris:
  • organiseert de administratie, maakt verslag van elke vergadering
  • onderhoudt de contacten met de federatie
  • afgevaardigde sportraad
  • ongeval aangiften
  • opstellen sponsordossier
 • penningmeester:
  • verricht de geldelijke aangelegenheden van de club
  • beheert en controleert de bankrekeningen
  • geeft op elke vergadering een kasverslag door aan het bestuur
  • stelt jaarlijks een overzicht van inkomsten en uitgaven op en vergelijkt het resultaat met dit van voorbije boekjaren op het einde van het seizoen.
  • stelt samen met de voorzitter en secretaris een begroting (januari)op en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur en algemene vergadering
 • materiaalmeester:
  • keurt de materialen en brengt verslag uit bij het bestuur
  • Houdt inventaris bij van alle materialen
  • wordt door de lesgevers op de hoogte gebracht van eventuele gebreken aan materialen en probeert deze, in samenspraak met bestuur, op te lossen vriendenkring – ouders van leden
  • hulp bij jaarlijkse activiteiten
  • samenwerking tussen club en ouders bevorderen
  • helpt mee aan de doelstellingen van de club
 • Webmaster:
  • website updaten
 • Q4gym of kwaliteitscontrole club
  • opvolgen en implementeren aanbevelingen van kwaliteitscontrole
 • dans jeugdcoördinator
  • verhogen van opleiding trainers
 • stage mentor
  • contactpunt school leerling L.O
 • bestuursleden
  • zijn leden die mee het beleid bepalen van de club.
 • coördinator ropeskipping
  • verhogen opleiding trainers ropeskipping
 • coördinator TTM
  • aanspreekpunt voor de ouders TTM leden en trainers

3. De lesgevers

De lesgever verbindt zich ertoe de les op deskundige wijze te leiden.

De lesgever begint en eindigt op de voorziene uren de les en is bij voorkeur 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig, kinderen worden niet onbewaakt achtergelaten.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde en veiligheid in de zaal en is verplicht bij onregelmatigheden het bestuur te verwittigen.

De lesgever wordt gevraagd aanwezig te zijn op de volgende activiteiten en het bijhouden van:

 • turn-, dans-, ropeskipping - feest
 • doemeedag
 • vergaderingen
 • lesvoorbereiding
 • jaarplanning
 • aanwezigheidslijsten

Ongevallen welke plaatsvonden tijdens de lessen of tijdens de verplaatsing van of naar de les dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de secretaris, d.m.v. het daarvoor bestemde formulieren van de Gymfed.

Als er bijkomende lessen georganiseerd worden, moeten deze bekend gemaakt worden bij het bestuur.

Een hulplesgever mag niet zelfstandig een les leiden.

Het materiaal dient na elke les op de daarvoor voorziene plaats te worden teruggezet.

Gebreken aan materiaal moeten meteen gemeld worden aan de materiaalmeester.

Bijscholingen / cursussen worden door het bestuur aangemoedigd:

 • bijscholingen worden terugbetaald
 • een trainingscursus wordt volledig terugbetaald.
 • een jurycursus wordt volledig terug betaald.

Bij afwezigheid van de lesgever dient deze zelf voor vervanging te zorgen en de technische coördinator hiervan op de hoogte te brengen. De afwezigheden moeten een geldige reden hebben en zich tot een uiterst minimum beperken.

Onkostenvergoedingen worden wekelijks terugbetaald op basis van het onkostenformulier. Dit kan tevens gebruikt worden voor terugbetaling jureren & speciale uitgaven. In dat laatste geval dient altijd een bewijsstuk mee opgestuurd te worden.

Lesgevers en bestuursleden krijgen een korting op het bedrag indien ze zichzelf inschrijven voor lessen binnen de club. Dit bedraagt het tarief voor één lesuur.

Aankoop van maillots, trainingspakken of T shirts worden eerst besproken met het bestuur.

Nieuwe iniatieven(turnkamp, mosselfeest....), buiten de bestaande uurrooster worden eerst besproken met het bestuur

Ontslagnemende lesgevers proberen zelf een vervanger te zoeken of namen van kandidaten aan te geven aan het bestuur.

Lesgevers houden aanwezigheden bij, namen van leden die 3 op één volgende weken afwezig waren worden doorgeven aan de voorzitter.

Voor een ontslagnemend/geboorte/trouw bij een bestuurslid of bij een lesgever kan een geschenk gegeven worden tot €50.

4. De leden

Elk natuurlijk persoon, van beide geslachten, elke nationaliteit vanaf het moment dat ze 3 jaar zijn, kan lid worden van de vereniging. Men is lid van het ogenblik dat men het inschrijvingsformulier heeft ingevuld en het lidgeld aan de vereniging betaald is.

Het lidmaatschap voor een volledig seizoen moet voor 1 oktober betaald worden voor de recreatieve groepen. Voor de selectiegroepen moet het eerste deel betaald worden voor 15 augustus.

Bij latere aansluiting dient dit te gebeuren 3 weken na de eerste deelname. Indien dit niet gebeurt, is het bestuur gemachtigd om het desbetreffende lid uit te sluiten. Vanaf de betaling is het lid verzekerd en enkel dan kan er aanspraak gemaakt worden op de verzekering.

Elk lid is 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig en wacht in de daarvoor voorziene ruimte, niemand verlaat de les zonder toestemming van zijn/haar lesgever.

Gymnasten zetten samen met de leiding de zaal klaar, na de training wordt er gezamenlijk opgeruimd.

De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal van voorwerpen of kledij. Alsook niet voor het beschadigen van materialen, welke al dan niet van de vereniging zijn.

Er wordt getraind in een aangepaste sportkledij. Ongevallen t.g.v. ongeschikte kledij of onaangepast schoeisel kunnen betwist worden door de verzekeringen.

Ongevallen welke plaatsvonden tijdens de lessen of tijdens de verplaatsing van of naar de les dienen binnen de 24 uur gemeld te worden aan de lesgever / het bestuur. Een ongevalformulier vraag je aan uw lesgever of kan je downloaden op www.gymfed.be

Jonge kindjes worden tot bij de lesgever gebracht, waar ze ook afgehaald worden door de ouders.

Leden kunnen pas doorstromen naar de talentjes, TTM, tumbling niet competitief, demonstratiegroep en ropeskipping demo na onderling overleg en goedkeuring van de lesgevers.

De club kan foto’s en artikelen over de gymnast/danser plaatsen in een week- of dagblad, eventueel in een clubblad, op de website van de club.
Mochten hier bezwaren tegen zijn moeten deze gemeld worden aan de club.

5. Lidgeld

De lidgelden gelden voor één seizoen en per lid.

Betaalde lidgelden kunnen niet teruggevorderd worden.

Bij aansluiting voor 1 januari moet het volledige lidgeld betaald worden.

Bij aansluiting na 1 januari 80% het lidgeld betaald worden.

Bij aansluiting na het paasverlof moet 60% van het lidgeld betaald worden

De turnkring heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met GymPlus (Mortsel). Dit laat toe om leden vanuit TTM bijkomend training te laten volgen bij een regioclub. De uren worden door Gymplus aan TK blijf jong gefactureerd. De extra kosten worden vanuit TK blijfjong aan het lid doorgefactureerd. Meer info over deze samenwerking vind je op de website.

In het kader met de samenwerkering met Blijf jong op den berg kan de club zich het recht voorbehouden om leden in te schrijven onder Blijf jong op den berg.

6. Verhuur van gymmateriaal

Materiaal eigendom van turnkring blijf jong kan uitgeleend worden mits het betalen van een huurprijs. De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur.

      dag     weekend
Airtrack     150 €
    300 €
Bescherming ondergrond te voorzien door huurder bij buitengebruik.
Open end mini trampoline     25 €     50 €
Mini springplank     5 €     10 €
Balk     50 €     100 €
Springkabas     20 €     40 €
Super springtouw     3 €     6 €
Double dutch touw     3 €     6 €
Flik flak rol     5 €     10 €
Step aerobics     5 €     10 €
Draagbare radio     20 €     40 €
Kleutermateriaal Wesco     25 €     50 €
Combiframe piramidaal     30 €     60 €

Weekend: vrijdagavond en ten laatste terug maandag 17u

7. Roken, alcohol, pesten en drugsbeleid.

Indien een lid gebruikt maakt van drugs voor, tijdens of vlak na een activiteit van de club zal dit met hem of haar besproken worden.

Alcohol zal niet verkocht worden aan jongeren onder de 16 jaar tijdens een activiteit van de club.

Pesten hoort niet thuis in onze club. Indien iemand het slachtoffer is van pesten kan dit gemeld worden aan de betrokken lesgever en aan het bestuur.

Door trainers of bestuursleden wordt er niet gerookt in nabijheid van hun leden tijdens een activiteit van de club.

8. Lichamelijke en seksuele integriteit: sport een spel met grenzen

Als sportbegeleiders moeten we minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien.

Onze club wil in de eerste plaats sport organiseren maar het bestuur wil ervoor zorgen dat uw kind kan sporten in een veilige omgeving, het bestuur zegt dan ook kordaat Nee tegen racisme, discriminatie, geweld of ongepast seksueel gedrag.

9. Sportief klimaat om in te sporten.

Turn dans ropeskipping blijf jong benadrukt dat een sportief en een veilig sportklimaat van groot belang is voor al haar leden.

We willen sportief gedrag stimuleren.

Tijdens het sporten is er vaak emotie, deze emotie kan negatieve of positieve emotie zijn.

We moeten erop letten met zijn allen, bestuur- en lesgevers samen dat sport leuk moet zijn, iedereen moet met plezier komen sporten.

Het moet dan ook onze bedoeling zijn om positief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag tegen te gaan.

voorbeelden:

 • maak duidelijke afspraken met uw leden / ouders
 • eerlijk zijn
 • vermijd roepen, praat duidelijk
 • aandacht voor hygiëne, vraag om sportkledij te dragen tijdens het sporten
 • beleefdheid, met twee woorden praten
 • op speelwijze vaardigheden aanleren
 • geef uw leden een schouderklopje
 • betrek ouders in het gebeuren, geef feedback aan ouders
 • denk aan de studies van uw leden
 • geef opleiding, met opvoeding in het achterhoofd
 • laat kinderen niet onbewaakt achter